Brukervilkår


Generelt

InMarket AS er en norsk bedrift som opererer etter norsk lovverk. Vi Elev derfor SSA (Statens Standard Avtaler) sin mal for avtale om tjenester som Brukervilkår.

Å akseptere vilkårene er å signere for avtalen om å være bedriftskunde eller Elev på plattformen vi har utviklet.

Se ref: Statens Standard AvtalerBeskrivelse av plattformens tjenester

Statlig godkjente bedrifter (herved Kunden) og privatpersoner (herved Elev) vil ved å registrere seg få tilgang til en profil som via InMarket sitt automatiserte system skal knyte Kunden til potensielle arbeidstakere (Elev). Kunden og Eleven vil selv bestemme rammene for å matches med hverandre.

InMarket AS skal levere en plattform som automatiserer kontakten mellom Kunden og Elev slik at de lettere kan starte en dialog, bli kjent og utveksle informasjon.

Dette skal evt. lede til at Elev og Kunde blir enige om arbeidsvilkår, kontrakter og arbeidstider om de merker at det er et naturlig steg å ta.

Plattformen muliggjør det for Kunden og Eleven å ta kontakt med den andre parten og invitere til en spesifikk aktivitet som er tidsbegrenset. Aktiviteten kan gjøres med hensikten å bli kjent med den andre parten, lære om den andre partens etiske ståsteder, kultur og faglig tyngde, og mulighet for å bygge erfaring og kjennskap til hverandre.

Bedrifter og pakker

Kunden kan velge om de representerer en bedrift eller en skole. Bedrifter vil kunne møte elever som er interessante talenter, mens skolene vil kunne monitorere sine egne elever i sammenheng med aktiviteter.

Pris og pakkeinnhold er beskrevet i punkt om .Andre tjenester

InMarket vil så langt det lar seg gjøre, assistere og informere Kunden og Eleven via aktiv software-analyse, videoer med instruksjoner, tips og triks, arrangementer, kurs og anbefalte tjenester som kan dekke flere av Kundens og Elevens behov.

Kontrakttiden starter fra den datoen Kunden eller Elev oppretter en elektronisk Elev.

Partenes representanter

Hver av partene skal ved godkjennelse av vilkårene oppnevne en representant som er bemyndiget til å opptre på vegne av partene i saker som angår vilkårene.

Eleven og Kunden representerer seg selv ved registrering til appen. Her blir informasjonen som blir lagt inn lagret på sikret domene og database.

InMarket plattformen representeres av InMarket AS med følgende informasjon:
E-post: kontakt@inmarket.as, Tlf: +47 950 01 753, Nettside: www.inmarket.as, Post: 1366, LysakerAvbestilling/avslutning

Tjenesten kan avbestilles/avsluttes av Kunden/Eleven med 30 (tretti) dagers avregistreringstid fra plattformen. Dette er grunnet evt. vente tid for at alle tilknyttede profiler skal fjernes, og mulighet for å angre på avbestillingen.

Ved avbestilling skal Kunden betale:
1) Det beløp InMarket har til gode for allerede utført arbeid.
2) Andre direkte kostnader som InMarket påføres som følge av avbestillingen fra Kunden.

Ved avbestilling skal Eleven betale:
Beløp som er oppkrevd som følge av direkte brudd på Brukervilkårene.

InMarkets Plikter

InMarket pliktes å sørge for at plattformen fungerer slik den er beskrevet i Brukervilkårene og personvernserklæringen. For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr. 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, gjelder følgende:
InMarket skal på områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale sørge for at egne og eventuelle underleverandørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle InMarkets forpliktelser under denne avtalen, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av forskriften som allmenn gjør tariffavtalen.

Plattformen skal være digital, hvorav InMarket AS har ansvar for drift, vedlikehold og oppdatering av datasystemet, teknologien og programmeringen som kreves for at plattformen skal fungere iht. spesifikasjonene.Kundens og Elevens plikter

Kunden skal medvirke til tjenestens gjennomføring. Henvendelser fra InMarket skal besvares uten ugrunnet opphold. Kunden skal uten ugrunnet opphold varsle om forhold som Kunden forstår eller bør forstå at kan få betydning for tjenestens gjennomføring, herunder eventuelle forventede forsinkelser.

Eleven og Kunden har selv ansvar for forbruket av plattformen; hvor mye, hvor og hvordan. Informasjonen som er delt mellom Kunde og Elev deles ikke med andre. Kunden og Eleven bestemmer selv hvem de skal informere angående sin kontakt.

Konfidensialitet

Begge parter skal sørge for forsvarlig kommunikasjon, oppbevaring og sikkerhetskopiering av dokumenter og annet materiale av betydning for tjenesten uansett form, herunder e-post og annet elektronisk lagret materiale.

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den andre parten.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av avtalen, forutsatt at disse pålegges plikt om konfidensialitet.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører fem (5) år etter leveringsdag, med mindre annet følger av lov eller forskrift.

Vederlag og betalingsbetingelser

Fakturering skjer etterskuddsvis pr. måned. Fakturert beløp skal gjelde den tid som er oppgitt på fakturaen, samt eventuell dekning av utgifter påløpt i samme tidsrom.

Betaling skal skje etter faktura per 30 (tretti) kalenderdager. InMarkets fakturaer skal spesifiseres og dokumenteres slik at de kan kontrolleres av Kunden. Alle fakturaer for løpende timer skal være vedlagt detaljert spesifikasjon over påløpte timer. Utlegg og andre utgifter skal angis særskilt.

Der Kunden har tilrettelagt for det, skal InMarket levere faktura, kreditnotaer og purringer i henhold til det fastsatte formatet Elektronisk handelsformat (EHF).

InMarket må selv bære eventuelle kostnader som leveranse av elektronisk faktura måtte medføre for denne.

Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid, har InMarket krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

Pris

App-tjenester
Å ha brukerprofil på plattformen er gratis for Elevene.

Standard Bedrift pakke - 349 NOK / mnd
Med Standard pakken får kunden 1 måned gratis tilgang til appen og plattformen.

Etter den ene måneden med gratis bruker, vil kunde bli fakturer en fast månedlig beløp på 349 NOK.

I Standard pakken får kunden tilgang til:
1) Å registrere opp til 3 ansatte som kan knyttes til bedriften.
2) Ha ubegrensett kobling med elever.
3) Fullt tilgang til gamification, caser, statistikk og planleggingsvertøy (så fremt dette er ferdigutviklet).

Monitorerende (Skole) - 1499NOK/ mnd
Med denne pakken får kunden 1 måned gratis tilgang til appen og plattformen.

Etter den ene måneden med gratis bruker, vil kunde bli fakturer en fast månedlig beløp på 1499NOK.

I pakken får kunden tilgang til:

1) Å registrere ubegrensett med ansatte som kan knyttes til virksomheten.
2) Ha ubegrensett kobling med elever.
3) Fullt tilgang til gamification, caser, statistikk og planleggingsvertøy (så fremt dette er ferdigutviklet).
4) Legge ut åpne aktiviteter for elever.
5) Kontrollere og veilede elevene som velger å oppføre virksomheten til å følge med på profilen. !OBS: den monitorerende pakken medfører at Kunden må betale +500NOK /mnd for hver gang 25 av brukerne de monitorer blir aktive i appen.Spesielle forhold


Skulle tjenesten til Kunden gå ut over selve tjenesten som Inmarket tilbyr vil prising bli gjort etter spesiell avtale med Kunden. Dette vil føre til en egen ekstern kontrakt.

Betalingsmislighold
Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan InMarket sende skriftlig varsel til Kunden om at avtalen vil bli hevet og at saken videreføres til saksyndige dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varselet er mottatt.

Hevelse kan ikke skje hvis Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter innen fristens utløp.

Mislighold
Det foreligger mislighold dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, og det ikke skyldes forhold som den annen part er ansvarlig for, eller force majeure.

Hvis en av partene ikke kan oppfylle sine plikter som avtalt, skal parten så raskt som mulig gi den annen part skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsaken til problemet og så vidt det er mulig angi når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.

En part kan kreve erstattet ethvert direkte tap, herunder merkostnader ved dekningskjøp, tap som skyldes merarbeid og andre direkte kostnader i forbindelse med forsinkelse, mangel eller annet mislighold, med mindre den misligholdende parten godtgjør at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke skyldes den misligholdende parten.

Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data, og krav fra tredjeparter med unntak av idømt erstatningsansvar for rettsmangler.

Samlet erstatning i avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer avtalt vederlag eller et øvre estimat for tjenesten, eksklusive merverdiavgift.

Disse begrensningene gjelder imidlertid ikke hvis den misligholdende part eller noen denne svarer for, har utøvd grov uaktsomhet eller forsett.

Øvrige bestemmelser

InMarket plikter å ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke ethvert krav fra Kunden som følger av InMarkets risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår. Denne forpliktelsen anses som oppfylt dersom InMarket tegner ansvars- og risikoforsikring på vilkår som anses som ordinære innenfor norsk forsikringsvirksomhet.

I den grad Kunden er en offentlig virksomhet, kan Kunden overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtalen til annen offentlig virksomhet. Den virksomheten som får rettigheter og plikter overdratt, er berettiget til tilsvarende vilkår, såfremt avtalens rettigheter og plikter overdras samlet.

InMarket kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra Kunden. Dette gjelder også hvis InMarket deles i flere selskaper, eller hvis overdragelsen skjer til et datterselskap eller annet selskap i samme konsern, men ikke hvis InMarket slås sammen med et annet selskap. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.

Retten til overdragelse i avsnittet over gjelder kun hvis den nye leverandøren oppfyller de opprinnelige kvalifikasjonskravene, det ikke foretas andre vesentlige endringer i kontrakten og overdragelse ikke skjer for å omgå regelverket om offentlige anskaffelser.

Retten til vederlag etter denne avtalen kan fritt overdras. Slik overdragelse fritar ikke vedkommende part fra hans forpliktelse og ansvar.

Hvis det i forbindelse med InMarkets virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har Kunden rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning, så fremt ikke annet følger av ufravikelig lov.

Force majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll som gjør det umulig å oppfylle plikter etter denne avtalen og som etter norsk rett må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare heve avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 90 (nitti) kalenderdager regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15 (femten) kalenderdagers varsel.

I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.Konflikt

Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Dersom det oppstår en konflikt mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal Konflikten først søkes løst gjennom en behandlingsperiode som inneholder en meglingsperiode.

Partene kan velge å legge Den Norske Advokatforenings regler for megling ved advokat til grunn, eventuelt modifisert slik partene ønsker. Det forutsettes at partene blir enige om en megler med den kompetansen partene mener passer best i forhold til Konflikten.

Den nærmere fremgangsmåten for megling bestemmes av megleren, i samråd med partene.

Domstols- eller voldgiftsbehandling
Dersom en Konflikt ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange Konflikten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

Kundens hjemting er verneting.
Partene kan alternativt avtale at tvi Konflikten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift.